Ustanovna listina

(English version)

Namen in cilji

 • Namen in cilji SINOG so povečati kakovost, učinkovitost, stabilnost in varnost slovenskih omrežij in omrežnih storitev.
 • SINOG dejavno vzpodbuja izmenjavo idej, znanja in dobre prakse med omrežnimi strokovnjaki v Sloveniji.
 • SINOG je forum za tehnično razpravo. Politična, pravna in gospodarska vprašanja obravnava le, če imajo vpliv na tehnične vidike delovanja slovenskih omrežij in interneta.

Članstvo

 • SINOG je namenjen posameznikom, ki izražajo strokovni interes na področju javnih elektronskih komunikacijskih omrežij in so pripravljeni aktivno sodelovati, posredovati ali nabirati znanje ter ga izmenjati v internetni skupnosti.
 • Posameznik postane član SINOG z izpolnitvijo pristopne izjave. Ob včlanitvi se član na kratko predstavi na dopisnem seznamu SINOG.
 • Članstvo v SINOG preneha, če član poda izstopno izjavo, v dveh letih ne podaljša članstva ali pa ga na podlagi neaktivnosti, ugotovljenega nezaupanja, neetičnega obnašanja ali zlorabe občutljivih informacij razreši upravni odbor.
 • Morebitne spore, pritožbe ali neetično obnašanje članov obravnava upravni odbor.

Aktivnosti in delovanje

 • SINOG za obveščanje članov in javnosti ter sodelovanje med člani uporablja:
 • spletne strani;
 • dopisne sezname (splošne in po posameznih delovnih skupinah).
 • Delovanje SINOG poteka v delovnih skupinah. Splošne teme se obravnavajo na odprtem in javnem plenarnem dopisnem seznamu ali javnih srečanjih skupnosti SINOG, za bolj specifična področja pa člani SINOG oblikujejo ožje delovne skupine.
 • SINOG organizira vsaj eno strokovno konferenco na leto.
 • SINOG promovira odprte standarde, splošno sprejete ideje, priporočila in dokumente dobre prakse, ki imajo podporo širše internetne skupnosti.
 • SINOG sodeluje z drugimi skupinami NOG.
 • Dopisnega seznama SINOG se ne sme uporabiti za oglaševanje komercialne dejavnosti ali izdelkov.

Organizacijska struktura

 • SINOG ima upravni odbor, programski svet in delovne skupine.
 • Upravne, finančne in organizacijske funkcije v sklopu razpoložljivih finančnih sredstev, pridobljenih od SINOG sponzorjev, zagotavlja Zavod go6.
 • Upravni odbor s predsednikom na čelu skrbi in je odgovoren za delovanje in usmerjanje foruma SINOG ter na transparenten način skrbi za obveščanje članov in javnosti o delovanju SINOG. V upravnem odboru je do osem aktivnih članov SINOG iz med seboj lastniško in ustanoviteljsko nepovezanih organizacij. Upravni odbor je sklepčen z vsaj polovičnim številom glasov.
  Člane upravnega odbora predlaga in z glasovanjem potrdi skupnost SINOG na letnem srečanju ali na drug primeren transparenten način. Člani upravnega odbora med seboj izberejo predsednika. Volitve v upravni odbor se opravijo vsaki dve leti.
 • Programski svet oblikuje programe strokovnih srečanj.
  Programski svet predlagajo člani skupnosti SINOG, potrdi pa ga upravni odbor. Volitve v programski svet se opravijo vsaki dve leti.
 • Tehnične aktivnosti SINOG potekajo v delovnih skupinah, ki vsakih šest mesecev upravnemu odboru podajo poročilo o svojih aktivnostih, rezultate svojega dela pa javno predstavijo skupnosti SINOG. Delovne skupine so praviloma odprtega značaja, razen v primerih, ko obravnavajo občutljive informacije, katerih razkritje ima lahko negativne posledice na varnost omrežij ali storitev.
  Delovne skupine predlaga in vzpostavi upravni odbor na lastno pobudo ali na podlagi predlogov članov skupnosti SINOG. Člani posameznih delovnih skupin med seboj izberejo vodjo, ki je odgovoren za delovanje in usmerjanje delovne skupine. Upravni odbor lahko razpusti neaktivno delovno skupino.

Financiranje

SINOG pridobiva sredstva za svoje delovanje s pomočjo sponzorjev, donacij in kotizacij za konference, izobraževanja in srečanja.

Ljubljana, 9.12.2013